www.sermpanya.com

 

 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน
 
 

      จากการที่ได้ปฎิบัติการสอนโดยบูรณาการวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล2/2 เรื่อง "เขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ" ซึ่งนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมด28คนและในจำนวนนี้มีนักเรียนทั้งหมด 6 คนที่มีปัญหาในการเขียนพยัญชนะไทยกลับด้านซ้ายเป็นขวาครูจึงคิดหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความสนุกตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาทักษะประสาทตาให้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมือโดยการใช้สื่อผสมหลาย ชนิดและ วิธีสอนที่หลากหลาย

 

   
                           
     นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 จำนวน 6 คนเขียนพยัญชนะไทยกลับด้านซ้ายเป็นขวา
                               
                           

1. สายตายังมองไม่เห็นพยัญชนะไทยที่เขียนถูกต้องไม่ชัดเจน
2.ทักษะประสาทตากับกล้ามเนื้อมือไม่สัมพันธ์กัน
3. นักเรียนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

4.ขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

                 
                         
                   

การใช้สื่อผสมและวิธีสอนที่หลากหลายทำให้นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้องดีขึ้นหรือไม่

                             
                         

1. เพื่อให้นักเรียมีทักษะประสาทตาสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมือ
2. เพื่อทักษะการเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง

     
                     
   

1. ขณะที่ครูกับนักเรียนร่วมทำกิจกรรม จัดให้นักเรียนที่มีปัญหาทั้ง 6 คนนั่งหน้าสุดใกล้กับครูและกระดานดำ
2. ให้นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะไทย ก-ฮ
3. ให้นักเรียนใช้นิ้วลากไปตามร่องตัวอักษรพยัญชนะไทย
4. ให้นักเรียนฝึกเขียนพยัญชนะไทยในกระดานดำทีละคน
5. ให้นักเรียนฝึกเขียนพยัญชนะไทยตามรอยจุดประและตามแบบ
6. ให้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการ
7.ให้เพื่อนช่วยเพื่อนโดยจัดให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มๆกลุ่มละ 6-8 คนแล้วแยกนักเรียนที่มีปัญหานั่งกลุ่มละ 1 คน
8.ฝึกให้นักเรียนนั่งสมาธิทุกวัน

   
                                     
                               
ตั้งแต่วันที่ 5-30 มกราคม 2547              
     
 
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 มีทั้งหมด 28 คน มีปัญหาด้านประสาทตาไม่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมือจำนวน 6 คน จากผลการดำเนินการวิจัยดังกล่าวโดยการใช้สื่อผสมและวิธีสอนหลากหลายผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนทั้งหมด 6 คนเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้องมากขึ้นและเหมาะสมกับวัย